Truck Tyre Partner

Truck Tyre Partner

Rotterdam-Antwerpen

Met twee van de vijf grootste zeehavens ter wereld is de Benelux dé regio waar enorm veel transportbewegingen plaats vinden. Niet alleen de Belgische en Nederlandse vervoerders vinden daar hun weg doch ook transportbedrijven met hun hoofdvestiging in Duitsland, Roemenie, Italië, Spanje en andere landen komen regelmatig in de Benelux om goederen te bezorgen of op te halen. Time is Money  is bij alle Nederlanders  en Belgen een welbekend begrip en vervoerders die opereren  in de Benelux stellen terecht hoge eisen aan hun partners.  Alles en iedereen richt zich op efficiency en kostenreductie . Als het om banden en bandenservice gaat verwacht men veelal service op locatie,  goed en professioneel  ingerichte servicevoertuigen en vakkundig personeel. In de Benelux maakt Pneunet gebruik van de kennis en kunde van Truck Tyre Partner Benelux, een merkonafhankelijke bedrijfswagenbandenimporteur die met veel kennis van de Benelux, de pechservice en afspraken met vervoerders coordineert voor een groot aantal zelfstandige bandenspecialisten. Banden en truck en trailerspecialisten die bewust  gekozen hebben voor een zelfstandige positie en onafhankelijkheid willen zijn van de grote fabrikanten. Uiteraard werken ze wel samen met alle gerenommeerde merken doch uitsluitend op basis van de merkenkeuze die samen met de vervoerders bepaald wordt.

Innovatie en transport efficiency

De transportbedrijven in de Benelux hebben een reputatie opgebouwd als het gaat om innovatie en transport efficiency en onze bandenspecialisten hebben daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. Super volume transport, Zwaar transport,  LZV voertuigen (LZV staat voor Langere en Zwaardere Vrachtautocombinatie ) zijn hier slechts enkele voorbeelden van.

De bandenspecialisten die met ons samenwerken en Pneunet ondersteunen behoren tot de meest moderne bedrijven in Europa en zijn bekend om hun kennis en kunde. Gezamelijk met al onze Pneunet partners in Europa hebben wij maar één doelstelling : Uitsluitend zeer tevreden klanten.

Rotterdam-Antwerpen

Mit zwei der fünf größten Seehäfen der Welt sind die Benelux-Länder die Region, in der eine enorme Anzahl von Transportbewegungen stattfindet. Nicht nur Belgische und Niederländische Fluggesellschaften finden ihren Weg dorthin, sondern auch Transportunternehmen mit Hauptsitz in Deutschland, Rumänien, Italien, Spanien und anderen Ländern kommen regelmäßig in die Benelux-Staaten, um Waren zu liefern oder abzuholen. Zeit ist Geld ist ein bekanntes Konzept unter allen Niederländern und Belgiern, und Fluggesellschaften, die in den Benelux-Ländern tätig sind, stellen zu Recht hohe Anforderungen an ihre Partner. Alles und jeder konzentriert sich auf Effizienz und Kostenreduzierung. Wenn es um Reifen und Reifenservice geht, erwartet man häufig Vor-Ort-Service, gut ausgestattete und professionell ausgestattete Servicefahrzeuge und professionelles Personal. In den Benelux-Ländern nutzt Pneunet das Wissen und die Expertise des Truck Tire-Partners Benelux, eines markenunabhängigen Nutzfahrzeugreifenimporteurs, der mit umfassenden Kenntnissen der Benelux-Staaten Pannenservice und Vereinbarungen mit Spediteuren für eine große Anzahl unabhängiger Reifenspezialisten koordiniert. Reifen- und LKW- und Anhängerspezialisten, die sich bewusst für eine unabhängige Position entschieden haben und von den großen Herstellern unabhängig sein wollen. Natürlich arbeiten sie mit allen bekannten Marken zusammen, aber nur auf der Grundlage der Markenauswahl, die gemeinsam mit den Spediteuren festgelegt wird.

Innovation und Transporteffizienz

Die Transportunternehmen in den Benelux-Ländern haben sich einen Namen für Innovation und Transporteffizienz gemacht, und unsere Reifenspezialisten haben einen wichtigen Beitrag dazu geleistet. Super-Volumen-Transport, Schwertransport, LHV-Fahrzeuge (LHV steht für Longer and Heavier Truck Combination) sind nur einige Beispiele dafür.

 

Die Reifenspezialisten, die mit uns zusammenarbeiten und Pneunet unterstützen, gehören zu den modernsten Unternehmen in Europa und sind bekannt für ihr Wissen und ihre Expertise. Zusammen mit all unseren Pneunet-Partnern in Europa haben wir nur ein Ziel: Nur sehr zufriedene Kunden.